Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Odpovědnost za životní prostředí

plochy lesa tvoří borovice (dřevina Pinus caribaea)

Udržitelné lesní hospodářství

Od 80. let 20. století plní námi obhospodařované lesy v Pratě na jihovýchodě Brazílie řadu funkcí. Mají zásadní význam pro zásobování surovinami a slouží také jako domov pro rozmanité živočišné a rostlinné druhy. Kromě toho stromy prostřednictvím fotosyntézy absorbují CO² z atmosféry a přeměňují jej na biomasu a kyslík. Jsme si plně vědomi významu tohoto jedinečného projektu a usilujeme o jeho ochranu.

 

Klíčový přírodní zdroj

Dřevo je základní surovinou pro výrobu našich tužek, a proto je životně důležité. Obhospodařujeme 4,5 milionu borovic na ploše 8 200 hektarů, což odpovídá 11 000 fotbalovým hřištím, a pokrýváme jimi většinu naší spotřeby této suroviny. Abychom zajistili kontinuální zalesňování, každý rok vysadíme 300 000 nových sazenic.

Learn more

Certifikace FSC® a PEFC

Námi spravované lesy jsou plně certifikovány organizací Forest Stewardship Council (FSC®) a veškeré dřevo, které používáme pro výrobu tužek, má certifikaci FSC® nebo PEFC.

Rezervoár pro biodiverzitu

1/4 námi spravovaných brazilských lesů zůstává nedotčena a vyvinula se v biotop pro místní divokou zvěř. Útočiště zde nacházejí druhy jako mravenečník, makak, vlk hřivnatý, dikobraz a puštík bělavý.

Naše projekty zaměřené na životní prostředí a biodiverzitu

Již mnoho let se věnujeme řadě programů na ochranu životního prostředí a biodiverzity v námi obhospodařovaných lesích:

"Animalis" a "Arboris" (Zvěř a Stromy)

Tyto dlouhodobé projekty jsou zaměřené na zachování stávajících a obnovování původních druhů fauny a flóry. Vědci monitorují biodiverzitu a její rozložení. Od počátku těchto iniciativ dochází k trvalému nárůstu biologické rozmanitosti.

.
Learn more

Prevence lesních požárů

Jednotlivá bezpečnostní opatření proti lesním požárům v lesích spravovaných společností Faber-Castell vychází z promyšlené strategie. Tato strategie je úspěšně implementována díky použití nejmodernější techniky přímo v terénu, vycvičeným zaměstnancům z vlastního hasičského sboru, výstavbě protipožárních zábran, strážních věží a, co je neméně důležité, prostřednictvím vzdělávání a spolupráce s okolními obcemi.

Learn more

"Aqua" (Voda)

Tento program dohlíží na kvalitu vody i výši hladiny, aby bylo možné předcházet jejímu znečištění a suchu.

"Soils" (Půda)

Cílem této iniciativy je bojovat proti erozi půdy, včetně pravidelné analýzy a mapování lesní půdy za účelem monitorování aktuálního stavu a v případě potřeby zavádění vhodných protiopatření.

Alternativy k plastům a recyklace

Plasty způsobují obrovské problémy v oblasti životního prostředí po celém světě. Proto se zavazujeme k neustálému snižování spotřeby běžných plastů a využívání ekologičtějších materiálů.

Při výrobě psacích potřeb stále více využíváme alternativní plasty, zejména recyklované nebo bioplasty. Jednorázové obaly vyrobené z primárního plastu stále častěji nahrazujeme kartonem nebo jinými alternativními materiály. Abychom prodloužili životnost našich výrobků, vyrobili jsme mnoho z nich tak, aby je bylo možné plnit opakovaně.

Learn more Learn more

Naše projekty zaměřené na plasty

Rakouské propisky z recyklovaného plastu

Od roku 2016 vyrábíme stále více propisek z recyklovaných plastů, tzv. recyklátu. Pro tento účel je zpracováván plastový odpad z průmyslové výroby, který se následně používá při další výrobě jako nová surovina. V našem výrobním závodě v Rakousku činí podíl recyklovaných plastů již více než 55 procent.

Produktová řada "Naturals" od Faber-Castell Australia

Řada "Naturals" zahrnuje udržitelné pastelky, grafitové tužky a gumy. Dřevěné tužky jsou vyrobeny ze dřeva s certifikátem FSC®, gumy neobsahují PVC a změkčovadla a na obaly je použit 100% recyklovaný karton.

Spolupráce Faber-Castell Brazil s Terracycle

V Brazílii spolupracujeme s recyklační společností Terracycle na opětovném využití použitých plastů. Shromažďujeme staré jednorázové psací potřeby a další příslušenství z plastu, jako jsou kuličková pera, fixy, gumy a ořezávátka, a přeměňujeme je na primární surovinu.

Recyklační kampaň v Peru

Ve spolupráci s největším peruánským řetězcem supermarketů "Supermercados Peruanos" jsme zrealizovali kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí veřejnosti o nakládání s odpady a na podporu správné recyklace materiálů.

celkové spotřeby energie v našich výrobních závodech po celém světě pokrývají obnovitelné zdroje (fiskální rok 2022/23).

Firemní uhlíková stopa

Naším cílem je snížit naši firemní uhlíkovou stopu. Abychom toho dosáhli, sledujeme emise CO² ve všech výrobních a přidružených distribučních závodech a přijímáme cílená opatření k jejich snížení. Pracujeme na zvyšování energetické efektivity a usilujeme o soběstačnost prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

elektrické energie spotřebované v našich výrobních závodech v Brazílii, Peru, Rakousku a Německu pochází z obnovitelných zdrojů (fiskální rok 2022/23).

Energetická efektivita a soběstačnost

Přechodem na energeticky účinnější výrobky, stroje a zařízení ve všech našich výrobních závodech dosáhneme výrazného snížení spotřeby energie.

Vyrábíme vlastní obnovitelnou energii, která pochází z různých zdrojů. Tyto zdroje zahrnují vodní, solární i tepelnou energii vyráběnou z dřevního odpadu z naší výroby. Udržitelně se chováme také v případě, kdy energii nakupujeme. Pokud je to možné, nákupy probíhají v souladu mezinárodně uznávaným standardem I-REC, tudíž je zajištěna transparentnost a dohledatelnost zdroje energie.

Naše energetické projekty

Výroba energie z obnovitelných zdrojů je pro nás tradicí. Proto pokračujeme v rozšiřování potřebných technologií napříč našimi pobočkami:

Tepelná energie v Brazílii, Indonésii a Německu

V našich výrobních závodech v Brazílii, Indonésii a Německu vyrábíme tepelnou energii z dřevního odpadu vznikajícího při výrobě.

Solární energie v Malajsii a Indii

Za účelem zvýšení podílu obnovitelné energie byly v roce 2021 v našich závodech v jihovýchodní Asii v Malajsii a Indii realizovány solární projekty.

Vodní energie v Německu

Od roku 1956 provozujeme v našem sídle ve Steinu Kaplanovu turbínu, která ročně vyrobí více než 1,5 milionu kilowatthodin elektřiny. Tento vodní zdroj dokáže pokrýt přibližně 20 % potřeby elektrické energie v závodě.

Postupný přechod na udržitelnou mobilitu

Náš vozový park postupně převádíme na alternativní paliva, jako jsou biopaliva nebo elektrická energie. Za tímto účelem rozšiřujeme síť dobíjecích stanic, například v závodech v Německu a České republice.

Globální expanze LED

Na mnoha našich pracovištích jsme jako rychlé a účinné opatření nahradili konvenční osvětlení LED diodami.

Hospodaření s vodou a odpadními vodami

Zavázali jsme se k udržitelnému využívání vody, která je životně důležitým zdrojem. Společnost Faber-Castell klade velký důraz na zodpovědné hospodaření s vodou. Proto jsme iniciovali různé projekty na úsporu a opětovné využití vody.

.

Naše projekty týkající se vody a odpadních vod

Vodu šetřící výroba v Německu

V Německu jsme přešli při výrobě tuh na proces, který je méně náročný na spotřebu vody. Tím jsme snížili spotřebu odpadní vody až o 28 %.

Čistírna odpadních vod v Brazílii

Od roku 2018 provozuje náš brazilský výrobní závod v São Carlos mimořádně účinnou čistírnu odpadních vod. Vyčištěnou vodu používáme k údržbě a zavlažování venkovních prostor. Opakovaně tak využijeme přibližně 10 000 metrů krychlových vody ročně.

Nádrže na dešťovou vodu v Indonésii a Malajsii

Na našich pracovištích v Indonésii a Malajsii jsme instalovali několik nádrží na dešťovou vodu.